Små reningsverk

Clewer 800S är ett lätthanterligt litet reningsverk för hushåll och semesterbostäder.

Clewers patenterade kontinuerligt fungerande lilla reningsverkssystem har CE-testats med en avfallsvattenbelastning från ett hushåll bestående av fem personer. Clewers patenterade biofilmteknik kan rengöra alla tvättmedel som används i ett hushåll.

Clewers avfallsvattenreningsverk utnyttjar en patenterad RBBR-bioreaktor av ny generation. Bioreaktorns teknik med en roterande bädd avviker från den traditionella biologiska vattenreningen, tack vare sin stabila biofilm som används i stället för aktivt slam som rengöringens grund. Filmen uppstår när mikro-organismerna fäster sig vid det bärande materialets yta, och dess fria yta trots en begränsad mängd är stor.

RBBR-tekniken möjliggör att till och med 95 procent av reaktorns innehåll kan utgöras av förmedlarämnet – därför är Clewer-enheterna kompakta och samtidigt effektiva vattenreningsverk. Bioreaktorns roterande rörelser möjliggör en effektiv syresättning och att det bärande materialet bibehåller sin renhet.

Välj Clewer

 • Hög utnyttjandegrad – rengör även större mängder (hushåll med 1–7 personer), håller momentant även för större belastning utan att förlora rengöringseffekten. (CE-testets överbelastningstest 1 200 l/d.)
 • Liten elförbrukning – processen använder centrifugalkraft och är energieffektiv.
 • Processen tål väl utnyttjaravbrott och kemikalier som används i hushåll.
 • Processen tål belastningsvariationer utan att förlora rengöringseffekt.
 • AlltidRedo-biofunktionerna slutar inte fastän avfallsvattenflödet slutar. Precisionsbakterier kan övervintra. Rengöringsprocessen startar igen genast när avfallsvattenflödet börjar. Därför lämpar sig Clewer rengöringsverk ytterst bra även för sommarstugeanvändning.
 • Förmedlarämnesprocessen är självrenande: det finns inget behov av att manuellt undersöka den ohygieniska slaggen.
 • Clewer rengöringsverk har inte utbytbara eller underhållsfordrande slaggsäckar eller behov av avrinningstest. Processen resulterar i att det samlas endast fast ämne i processbehållaren varmed tömningsintervallen blir långa, 150–300 kubikmeter avfallsvatten (typiskt 0,5–5 år).

Clewer 800S är lätt att placera på olika slags tomter

Clewer 800S mindre rengöringsverk är lätt att installera. Enhetens lilla storlek och lätta konstruktion möjliggör installation även i oländiga terränger såsom en bergig sluttning. Installationskostnaderna är skäliga. Reningsverket kan också installeras i en gammal slam- eller kompakt behållare.

Clewer kräver inte intensiv övervakning eller kontinuerligt underhåll

Tömningsintervallet för Clewers slaggbehållare är ca två år vid kontinuerlig användning och vid sommarbostadsanvändning till och med tio år. Enligt CE-testet är intervallet för tillsättande av kemikalier och slaggtömning 300 m3. Apparatens tekniska delar såsom pumpar omfattas av tillverkarens garanti. De tekniska delarna kan underhållas och bytas enkelt vid behov.

Ett enkelt servicekontrakt

Välj servicekontraktet, om du inte själv vill följa med hur slaggbehållaren fylls eller vill ha noggrannare analysuppgifter om reningsresultaten.

Servicekontraktet överför ansvaret för kontroll av reningsverkets funktion och underhåll till servicebolaget. Servicebolaget kopplar i så fall övervakningen av ditt reningsverk till sina egna enheter och ombesörjer slamtömning och kemikalietillsatser.

Servicekontraktet innehåller:

 • slaggtömning med 300 m³ intervaller
 • kemikalietillsatser i samband slaggbehållarens tömning
 • analyserad data om enhetens reningsresultat
 • fjärrövervakning av reningsverket
 • yrkeskunnig och snabb service genast när ett fel uppstår

800-S_1300-S