typpi_taulukko

Jätevesiasetus vaatii jäteveden puhdistamista

Haja-asutusalueen jätevesille tulee selvät rajoitukset 1.1.2014 lähtien. Luontoon ei saa enää laskea puhdistamatonta jätevettä.


Jätevesiasetus pähkinänkuoressa “Koskeeko tämä minua?”

1.1.2004 astui voimaan valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä. Asetuksen mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmät tulee saattaa nykyvaatimusten mukaiselle tasolle 1.1.2014 mennessä, jonka jälkeen luontoon ei saa enää laskea puhdistamatonta jätevettä. Asetus koskee kiinteistöjä, joita ei ole mahdollista liittää kunnalliseen viemäriverkostoon.

Jätevesijärjestelmä tarkoittaa rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jätevesien käsittelyjärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta, jolla johdetaan ja käsitellään kiinteistön talousjätevedet, eli vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin oleva vesi. Asetus koskee myös karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.


Suomessa Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja Talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) mukaan kotitalouksien jätevedet eivät saa pilata pohjavesiä tai pintavesiä. Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, vesistöjen rehevöityminen hidastuu. Myös asuinympäristöjen ja rantojen hygieniset haitat vähenevät. Asetuksen mukaan haja-asutusalueilla talousjätevesistä on puhdistettava orgaaninen aines (BHK), fosfori (P) ja typpi (N) annetun vaatimustason mukaisesti. Uudisrakennuksissa jätevesijärjestelmä on rakennettava jo nyt asetuksen edellytyksen mukaiseksi.


Miksi jätevettä pitää käsitellä?


Jätevesikuormituksen vähentäminen parantaa erityisesti Suomen maaseudun ympäristön tilaa. Jätevedet rehevöittävät vesistöjä, mikä lisää levien määrää ja pahentaa esimerkiksi sinileväongelmaa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet heikentävät asuinympäristön hygieenistä tilaa ja lähivesien laatua sekä pilaavat pohjavesiä – esimerkiksi oman kaivon vettä. Ulosteiden ja virtsan mukana jäteveteen päätyy myös suolistobakteereita, viruksia ja muita mahdollisia taudinaiheuttajia sekä lääkeainejäämiä ja hormoneja. Myös kiinteistön laatu ja arvo nousee, kun jäteveden käsittely on kunnossa. (Ympäristöministeriö)


Koskeeko jätevesilaki minua?


Uusi asetus koskee kiinteistöjä, joita ei ole mahdollista liittää kunnalliseen viemäriverkostoon.

1.1.2004 jälkeen rakennettavissa kiinteistöissä tulee puhdistusjärjestelmän vastata uusia määräyksiä alusta pitäen. Ennen 2004 rakennetuissa kiinteistöissä on puhdistusjärjsetelmä uusittava vuoteen 2014 mennessä tai heti, kun vanhaa jäteveden käsittelyjärjestelmää muokataan.

Jätevedenpuhdistamoa ei tarvitse rakentaa, jos kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai jos kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole tai jos kiinteistöllä on velvollisuus hakea ympäristölupa. (Ympäristöministeriö)

Uusien määräysten mukaan puutteellista jätevesien käsittelyä tulee tehostaa muun muassa vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, loma-asunnoilla, joilla vettä käytetään runsaasti, karjatiloilla, joilla syntyy maitohuonejätevesiä, maaseutuelinkeinoyrityksissä tai kun kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä töitä. (Suomen ympäristökeskus)

Kaikissa ympärivuotisesti asutussa kiinteistössä ja vapaa-ajan asunnossa tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje, vaikka jätevesiasiat olisivatkin kunnossa. (Ympäristöministeriö)
Selvityksen ja ohjeen voi teetättää ammattilaisella, esimerkiksi haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneellä suunnittelijalla. Jos jätevesijärjestelmä on yksinkertainen, voi selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeen tehdä itse. (Ympäristöministeriö)


LUE LISÄÄ:

Jätevesiasetus kokonaisuudessaan

Mitä CE-merkintä kertoo?
Clewerin CE-testaus
Kotitalousvähennys: Vero.fi, www.veronmaksajat.fi, www.kotitalousvahennys.fi